Lloc Web oficial del Mercat de Santa Caterina. Productes, enllaços, links, serveis, agenda...

A Casa

T'ho portem a casa

Atenció al client

Ajuda i assessorament

Parlem?

Contacti amb el Mercat

Avís Legal

A. A. C. MERCAT de SANTA CATERINA, responsable de la web, d'ara endavant, el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris d'aquest document amb el qual pretén complir amb les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris de la pàgina web com a quines són les condicions d'ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que pugui ser aplicable. 

A. A. C. MERCAT de SANTA CATERINA. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense cap obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris d'aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web A. A. C. MERCAT de SANTA CATERINA

1. DADES D'IDENTIFICACIÓ

Nom de la companyia:               A. A. C. MERCAT de SANTA CATERINA

NIF:                                                                G08979924

Adreça:                               Avinguda Francesc Cambó, 16 , 08003, Barcelona

e-mail:                                        gestio@mercatsantacaterina.com

2. OBJECTE

A través de la pàgina Web, volem oferir als Usuaris la possibilitat d'accedir a la informació sobre els nostres serveis, productes i informació diversa del nostre mercat.

3. PRIVADESA I TRACTAMENT DE DADES

Quan l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, l'Usuari ha de vetllar per la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L'empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la Política de Privacitat de la secció.
 
4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en l'Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i/o ús comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva de l'empresa i/o de tercers, aquells que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en l'econòmic trànsit. Per tant, l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint l'empresa davant de qualsevol reclamació derivada de l'incompliment d'aquestes obligacions.

En cap cas l'accés al lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que expressament s'indiqui el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús de la pàgina Web no atribueix a l'Usuari cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc Web i/o dels seus Continguts a d'altres que com aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com de l'Espai com un tot, com un multimèdia obra d'art, estan protegits per drets d'autor legislació de la propietat intel·lectual. L'empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. Els continguts facilitats en el lloc Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap informació d'emmagatzematge i sistema de recuperació en cap forma ni per cap mitjà, excepte amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest lloc Web es compromet a respectar els drets i evitar qualsevol actuació que pogués danyar; en qualsevol cas, l'empresa, l'exercici dels mitjans o accions legals en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. FUNCIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI DE L'ESPAI WEB

L'Usuari es compromet a:

 1. Per a fer un ús adequat i lícit de l'Espai Web, així com els continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en tot moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús del lloc Web; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats i (iv) l'ordre públic.
 2. Sempre tots els mitjans i requeriments tècnics que són necessaris per a accedir a l'Espai Web.
 3. Facilitar informació veraç per omplir les seves dades personals contingudes en els formularis del Web de l'Espai i mantenir-los actualitzats en tot moment de forma que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis causats a l'entitat o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el paràgraf anterior, l'Usuari també ha d'abstenir-se de:

 1. Fer un no autoritzada o ús fraudulent del lloc Web i/o dels continguts per a finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc Web, dels seus proveïdors o tercers.
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l'empresa, els proveïdors, o de tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'empresa, de tercers proveïdors i altres Usuaris.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es tingui l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l'empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que es pugui inserir en els continguts.
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on els continguts es troba o, en general, dels que s'utilitzin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i/o dels continguts.
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o arxius d'imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: • és De cap manera al contrari, impairs o intents contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.• Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, calumniós, difamatori, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.• Indueix, incita o promogui actuacions, actituds o pensaments que són discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.• Incorporar, posar a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contràries a la llei, a la moral i els bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.• Indueix o incita a altres involucrar-se en pràctiques perilloses, nocives o perjudicials per a la salut i equilibri mental.• És protegit per la legislació en el camp de la propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l'entitat o a tercers, i no hagi estat autoritzat l'ús previst.• És contrari a l'honor, a la la intimitat personal o familiar o la imatge de la persona.• És qualsevol tipus de publicitat.• Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l'Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del lloc Web, proporcioneu una contrasenya, s'obliga a utilitzar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva custòdia i confidencialitat, obligant-se a no cedir a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i/o continguts per a altres persones. Així mateix, està obligat a comunicar a la companyia qualsevol fets que poden ser constitutius d'un mal ús de la seva contrasenya, com ara, però no limitat a, robatori, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no fer-la per sobre avís, la societat ha de ser rellevat de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l'ús o mal ús de la seva contrasenya, vostè serà responsable de qualsevol ús il·lícit dels serveis i/o continguts del lloc Web per qualsevol tercer il·legítim. Si negligent o dolosa deixa de complir qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis de qualsevol incompliment puguin derivar per a l'empresa.

6. RESPONSABILITATS

Tampoc no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en el lloc web que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No és responsable de les decisions que es poden prendre com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

Vostè pot interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que un ús del seu lloc Web, o de qualsevol dels serveis oferts en ella, és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. No som responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l'ús de la pàgina Web.
 
Únicament serà responsable d'eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin provocar tal dany, sempre que sigui notificat. En particular, nosaltres no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar, entre altres, de:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'empresa. 
 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.
 3. Mal ús o abús de la pàgina Web.
 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. L'administrador del lloc web es reserva el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Web de l'Espai.

L'empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser deguts al mal ús del lliure disposició serveis i la utilització per part dels Usuaris de l'Espai Web. També queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, que són exclusivament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un il·lícit o incorrecte l'ús d'aquests serveis, l'Usuari podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.
 
Vostè haurà de mantenir l'empresa indemne davant de qualsevol dany que sorgeixi de qualsevol reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l'Espai Web. A més, es compromet a indemnitzar en contra de qualsevol danys i perjudicis que es derivin de l'ús de "robots", "aranyes", "rastrejadors web" o eines similars utilitzades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra acció que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l'Espai Web.

7. HIPERENLLAÇOS

L'Usuari es compromet a no reproduir de cap manera, fins i tot a través d'un hiperenllaç, el Web de l'Espai, així com de qualsevol dels seus continguts, llevat que expressament autoritzada per escrit al responsable del fitxer.

El lloc Web pot incloure enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, per tal de facilitar a l'Usuari l'accés a la informació per a socis i/o dels patrocinadors. D'acord amb això, l'empresa no és responsable del contingut d'aquests llocs web, ni és en una posició de garant i/o de la part que l'oferiment de serveis i/o informació que es puguin oferir per tercers a través de tercers d'enllaços.

L'Usuari es concedeix un limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial ús. Els llocs web que incloguin enllaços a la nostra pàgina Web (i) no podran falsejar la seva relació o reclamació que ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, noms de companyies, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no ha d'incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incita a la violència o a la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc Web diferent de la pàgina principal; (v) ha d'enllaçar amb l'adreça de la pàgina Web, sense permetre que el lloc web per a seguir l'enllaç per jugar a l'Espai Web com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines de l'Espai Web. L'empresa pot sol·licitar, en qualsevol moment, per a eliminar qualsevol enllaç a l'Espai Web, després del qual haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L'empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l'Espai Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, l'Usuari haurà de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L'empresa tractarà aquestes dades i aplicar les mesures de seguretat oportunes, tot de conformitat amb el RGPD, LOPDGDD i la LSSI. L'Usuari pot accedir a la política sobre el tractament de dades de caràcter personal, així com l'establiment dels objectius prèviament establerts, sota les condicions definides en la Política de Privacitat.

9.Les COOKIES

L'empresa es reserva el dret d'utilitzar "galeta" la tecnologia en el lloc Web, per tal d'identificar-lo com un freqüents de l'Usuari i personalitzar l'ús de l'Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o més desitjats o específics de continguts.

Les cookies per recollir l'adreça IP de l'usuari de Google encarregada de processar aquesta informació.

Les Cookies són fitxers enviats a un navegador mitjançant un servidor Web per registrar la navegació de l'Usuari en el lloc Web, quan l'Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir publicitat o preferències de navegació que l'Usuari, perfils demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

10. REPRESENTACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el lloc Web tenen únicament caràcter informatiu. Per tant, l'oferta, no hi ha garanties o declaració de cap tipus en relació amb els continguts i serveis oferts en el lloc web, incloent, sense limitació, les garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura que per llei no es pot excloure aquest tipus de representacions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

L'empresa no serà responsable en cas d'impossibilitat de prestar servei, si és degut a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel · lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o cas fortuït esdeveniment.

12. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús del lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de la persona Responsable del lloc web.

En el cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions i termes Generals d'Ús es troba per ser ineficaç o no vàlida sota la legislació aplicable o com a conseqüència d'una decisió judicial o administrativa de la resolució, aquesta ineficàcia o nul · litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús ineficaç o no vàlida com un tot. En aquests casos, l'empresa, modificar o substituir aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i la intenció de la provisió original.